SitemapPrivacy             
Menu

Privacy


Introductie van dit reglement
De praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. 
De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.
 

Doel van de persoonsregistratie

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke opzet en of continuering van de zorg mogelijk te maken.
 2. De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving.
 3. De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.
 4. Alleen gegevens die te maken hebben met de fysiotherapie worden in het dossier opgeslagen.

Verwerking van de persoonsregistratie
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan.

 1. De geregistreerde toestemming heeft verleend voor de verwerking van de gegevens.
 2. De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de geregistreerde partij is of voor die handelingen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
 3. De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen.
 4. De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van ernstig gevaar van de geregistreerde.
 5. De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van Fysiotherapie Frank Roelofs en geheimhouding

 1. Behalve de directie/praktijkhouder, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de eventuele stagiaires/waarnemers/medebehandelaars en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van een dienstverband.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een personeelslid gegeven wordt.
 3. In het kader van kwaliteitsverbetering is het mogelijk dat een externe (certificerende) instantie inzage krijgt in dossiergegevens. Indien dit niet wenselijk is dient u dit te melden bij uw behandeld therapeut of bij het secretariaat.
 4. De fysiotherapiepraktijk draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u (zowel digitaal als schriftelijk) vastgelegd zijn, dat personen die niet inzage gerechtigd zijn zich toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.
 5. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt.

Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

 1. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
 2. Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.
 3. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, ofwel dat er gegevens vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kan u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt hier ook schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.

Indien u van mening bent dat de fysiotherapiepraktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

© 2024 Frank Roelofs, Fysiotherapie, Sportfysiotherapie en Doelgroepfitness in Boven Leeuwen en Wamel •••• powered by keesweb.nl